Tips om stalbranden te voorkomen

31-01-2020
4328 keer bekeken

Door de stalexplosie in Enter is er hernieuwde aandacht voor de preventieve maatregelen die volgens ons getroffen moeten worden om stalbranden te voorkomen.

Tips voor het realiseren van brandveilige stallen 

 • Laat nieuwe elektrische installaties door gecertifieerde bedrijven plaatsen om kortsluiting en overbelasting te voorkomen.
 • Cluster technische voorzieningen met brandwerende scheiding. 
 • Zorg voor goed onderhoud van elektrische apparaten en installaties die vonkvrij moeten zijn, met periodieke controles.
 • Stel een risico-inventarisatie op om te kijken welke specifieke brandwerende maatregelen genomen kunnen worden. 
 • Kies bij het ontwerp van stallen met een emissiearme vloer voor bovengrondse mestopslag.

Tips om brandveilig te werken in stallen 

 • Gebruik elektrische apparaten die vonkvrij, goed geïnstalleerd en onderhouden zijn. 
 • Gebruik geen brandbare apparatuur in stallen; indien nodig scherm je de werkplek af met onbrandbare schotten om vonken op ongewenste plaatsen te voorkomen. 
 • Voer geen werkzaamheden waarbij veel warmte (open vuur) vrijkomt uit in de nabijheid van een mestput. Indien noodzakelijk scherm je de mestput af tijdens deze werkzaamheden.
 • Voorkom dat er explosieve mengsels ontstaan, bijvoorbeeld door voldoende te ventileren tijdens het mixen van de mest. 

Preventieve maatregelen

Agrariërs kunnen altijd geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen waarvan de gevaren niet of onvoldoende bekend zijn. Aan de volgende preventieve maatregelen zou meer aandacht besteed moeten worden ten behoeve van het veilig werken in een melkrundveestal:

 • Omdat de concentratie van mestgassen onder een dichte vloer hoger zijn dan bij traditionele roostervloer, zou er bij het mestmixen voldoende natuurlijke ventilatie (windkracht) moeten zijn, zodat de vrijgekomen mestgassen kunnen vervliegen. Bij onvoldoende natuurlijke ventilatie moet de ventilatie ondersteund worden door zogenaamde “warm weer ventilatoren”. 
 • Pas op met mixen van mest waar schuim op staat. Door het schuim worden veel mestgassen vastgehouden die vrijkomen bij het mixen. Op die manier kan het explosielevel bereikt worden. Ook mestschuim dat boven de vloer komt is gevaarlijk. Doordat vee het schuim vertrapt of kapot loopt, verhoogt de concentratie mestgassen boven de vloer. 

Onze belangrijkste aanbeveling is om de mixomstandigheden te optimaliseren door in ieder geval te zorgen voor een goede ventilatie. Nader onderzoek moet uitwijzen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het mixen van mest-met-schuim veilig te kunnen doen. 

 • Voorkom open vuur en vonken door o.a. uierbranden, lassen en slijpen. Indien toch noodzakelijk, ventileer de stal vooraf aan deze werkzaamheden en dek het gedeelte van de mestkelder af waar de activiteiten gaan plaatsvinden. Dit geldt voor zowel traditionele roostervloeren, als voor emissiearme vloeren. 
 • Als een oplaadstation vonken geeft (bijvoorbeeld van een mestrobot) of in de stal ondeugdelijke elektrische apparaten aanwezig zijn, moeten deze uitgezet worden tijdens het mixen. Uiteraard is onderhoud en reparatie van deze voorzieningen door een deskundige noodzakelijk.   

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen