Succesvolle samenwerking waterschappen en omgevingsdiensten in 2021

17-01-2022
391 keer bekeken

Eind 2020 ondertekenden de noordelijke waterschappen en omgevingsdiensten een overeenkomst waarin de intentie wordt uitgeschreven om op vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken samen te werken.

Dit heeft in 2021 geleid tot een gezamenlijke uitvoering van meerdere projecten. Door de deelnemers, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze & Aa’s, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Vechtstromen, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Twente, Omgevingsdienst IJsselland en Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, is de samenwerking als positief ervaren. Dit komt door de laagdrempelige manier waarop de projecten zijn opgezet, de diversiteit in projecten en de mogelijkheid om de participatiegraad per project te bepalen. Bovenal wordt er voor gezorgd dat de projecten praktisch en van direct toegevoegde waarde zijn voor de uitvoeringspraktijk.

Belangrijkste resultaten

 • Handhavingsstrategie
  Verschillende handhavingsstrategieën zijn met elkaar vergeleken en er is vooruit gekeken naar de impact van de Omgevingswet op de eigen handhavingsstrategie.
 • Agrarische wasplaatsen
  In 2021 zijn gezamenlijke controles uitgevoerd bij agrarische wasplaatsen. Tijdens de controles werkten we met integrale checklists. In 2022 continueren we deze werkwijze.
 • Project ZZS (zeer zorgwekkende stoffen)
  Dit onderwerp kent op zowel landelijke als regionale schaal raakvlakken met andere projecten. Gezocht wordt naar een vorm waarbij de kennis gedeeld wordt rondom ZZS, met de focus op toepassing binnen vergunningverlening.

Een bijkomend effect van de gezamenlijke uitvoering  van deze projecten is dat medewerkers van de verschillende organisaties elkaar leren kennen, wat de samenwerking bevordert.   

Vervolg

Voor 2022 zijn drie nieuwe projecten gepland:

 1. Beleid indirecte lozingen
  Vergunningenbeleid van indirecte lozingen wordt uitgewerkt. Waterschappen en omgevingsdiensten hebben elkaar nodig om dit preventief op te pakken. Door middel van een kennissessie wordt input gegenereerd voor implementatie in eigen beleid.
 2. Vetproblematiek
  Ter vermindering of voorkoming van overlast en/of schade door vethoudend afvalwater, moeten precieze probleemlocaties worden bepaald om per locatie de bronnen van het vet te kunnen  achterhalen. Waterschappen en omgevingsdiensten werken aan een uniforme aanpak.
 3. Slimme handhaving
  In een inspiratiemiddag rond het thema ‘slimme handhaving’ worden kennis en innovaties op het gebied van de inzet van drones, satellietbeelden en warmtebeelden met elkaar gedeeld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen