Omgevingstafel TwenteVoor Twentse casemanagers

Ook een initiatief voordragen?

Casemanagers van de bevoegde gezagen in de regio Twente kunnen een initiatief voorleggen aan de Omgevingstafel. Dit kunnen eigen initiatieven zijn, maar natuurlijk ook initiatieven van derden die zijn voorgelegd aan het bevoegd gezag.

 

Welke initiatief komt in aanmerking voor behandeling aan de Omgevingstafel?

Als casemanager van een gemeente of ander bevoegd gezag (provincie of waterschap) krijg je vast wel eens een ontwikkeling of initiatief langs waarbij je twijfelt aan de uitvoerbaarheid. Misschien liggen er zelfs al onderzoeken waaruit blijkt dat iets in principe niet zomaar kan of moeten die nog worden uitgezet. Maar wanneer een initiatief lastig te realiseren lijk, loont onderzoek dan nog wel de moeite?

Op zo’n moment zou je al graag een eerste mening willen hebben van bijvoorbeeld de veiligheidsregio of de omgevingsdienst. Welke obstakels zien zij wellicht en hoe zouden we die op kunnen lossen? Dat is hét moment om het initiatief voor te leggen aan de Omgevingstafel Twente.

In principe kan elk initiatief waarbij meer dan 2 of 3 van de ketenpartners (adviseurs) nodig zijn om een advies uit te brengen, voorgelegd worden aan de Omgevingstafel. Bij slechts 1 of 2 adviseurs, kan het voor casemanagers sneller en efficiënter zijn om rechtstreeks af te stemmen met deze ketenpartners.

Dit neemt niet weg dat het van toegevoegde waarde kan zijn om ook wat kleinere initiatieven voor te leggen omdat er soms onverwachte invalshoeken belicht kunnen worden. Hiermee voorkom je verrassingen en worden de ideeën nòg beter.

In alle gevallen geldt daarom voor casemanagers: neem contact met ons op om te bespreken of jouw initiatief ingebracht zou kunnen worden en wat daarvoor nodig is.

Lees hier welke initiatieve al behandeld zijn.

Twijfel je of jouw initiatief in aanmerking komt voor behandeling aan de Omgevingstafel, volg dan deze checklist!

Wanneer een initiatief voorleggen?

In grote lijnen kun je in twee verschillende stadia van een plan het initiatief voorleggen aan de Omgevingstafel, namelijk:

  • Bij een eerste idee/schets
  • Bij een al verder uitgewerkt plan.

Het verschil hiertussen is dat bij een eerste schets of idee het advies vooral gericht zal zijn op aandachtspunten en aanbevelingen om verder te kunnen met de uitwerking van het plan. Bij een (verder) uitgewerkt plan zal ook beoordeeld worden wat er nog ontbreekt om tot een goede aanvraag omgevingsvergunning te kunnen komen.

 

Hoe initiatief inbrengen?

U kunt een initiatief voorleggen via onze contactgegevens. Om het juiste advies te krijgen is het belangrijk dat de juiste vraag gesteld wordt! Zo moet duidelijk zijn in welke fase een idee of plan zich bevindt. Dat bepaalt namelijk of het antwoord meer adviserend en onderzoekend is, of beoordelend en toetsend.

Het moet wel duidelijk zijn dat het initiatief gewenst is door het bevoegd gezag. De Omgevingstafel kan formeel geen uitspraken doen over de wenselijkheid van een initiatief.

Van de casemanager wordt vooral gevraagd om de informatie bij het initiatief zo volledig mogelijk aan te leveren en de vraag duidelijk te stellen. Hierbij wil de secretaris van de Omgevingstafel graag helpen! Als minimale vereisten voor het inbrengen van een initiatief geldt in ieder geval dat:

  • Een locatie bekend moet zijn;
  • Ten minste op hoofdlijnen bekend moet zijn wat het initiatief inhoudt;
  • Bij voorkeur wat schetsen of tekeningen aanwezig zijn ter verduidelijking van het idee;
  • Een duidelijke vraagstelling of toelichting op het “probleem” verwoord wordt.

Tot slot kan de casemanager aangeven of er, naast de vaste adviseurs aan de omgevingstafel, nog extra adviseurs nodig zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld eigen collega’s van RO, vergunningverlening of andere experts zijn. Maar in sommige gevallen kan het ook gewenst zijn om een externe partij aan te laten sluiten, zoals Rijkswaterstaat, nutspartijen, et cetera.

Natuurlijk helpen wij de casemanagers graag bij de voorbereiding. Neem daarvoor contact met ons op om samen te kijken wat er mogelijk en nodig is.

 

Vervolg

Op basis van bovenstaande informatie wordt het initiatief in overleg tussen de secretaris en de casemanager ingepland op één van de eerstvolgende Omgevingstafels. De secretaris zorgt vervolgens voor het verspreiden van de stukken en het uitzetten van de adviesvraag.

In de week voorafgaande aan de behandeling vindt een voorgesprek plaats tussen de voorzitter, de secretaris en de casemanager, om de behandeling voor te bereiden en de aanpak tijdens de behandeling toe te lichten. Normaal gesproken ontvangt de casemanager na de behandeling van het initiatief, binnen een week het samengestelde advies.

 

Géén casemanager maar toch een initiatief bespreken?

Inwoners en bedrijven kunnen hun initiatieven niet rechtstreeks indienen, maar zullen deze eerst voor moeten leggen aan het bevoegd gezag (gemeente waarin het initiatief speelt). Informatie daarover is terug te vinden op de website van uw gemeente.

 

Cookie-instellingen