Omgevingstafel TwenteVoor Twentse casemanagers

Wat is de Omgevingstafel Twente?

Wanneer een initiatiefnemer (of de gemeente zelf) een idee heeft voor een ruimtelijke ontwikkeling dan beoordeelt de gemeente of het initiatief wenselijk is. Vaak kan de gemeente zelf inschatten of het initiatief haalbaar is. Soms is het lastiger en is inbreng van meerdere ketenpartners nodig. In dat geval kan een gemeente of ander bevoegd gezag een aanvraag doen voor een inhoudelijke beoordeling van het plan op de omgevingstafel, om de casemanagers te helpen bij het bepalen van de haalbaarheid.

De omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voorafgaande aan een vergunningsprocedure. Het belangrijkste is dat alle aspecten van een idee integraal en in dialoog besproken worden en gezamenlijk gewerkt wordt aan een haalbaar plan voorafgaande aan een aanvraag Omgevingsvergunning. Bij de samenstelling van de omgevingstafel heeft de casemanager, eventueel in overleg met de initiatiefnemer, de regie. Ook wanneer extra adviseurs nodig zijn bij het overleg. De Omgevingstafel Twente staat in dienst van de gemeenten en overige bevoegde gezagen en wil maatwerk leveren in haar dienstverlening.

Het komt voor dat één initiatief meerdere keren terugkomt op de omgevingstafel. Eerst als idee om de haalbaarheid (globaal) te beoordelen. Daarbij kunnen de adviseurs en experts aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking van het idee tot een conceptplan. Dit conceptplan kan daarna weer besproken worden, waarbij een uitgebreidere beoordeling op haalbaarheid en volledigheid plaatsvindt. Tot slot kan een definitief plan nog een derde keer terugkomen om door te spreken, waarna de initiatiefnemer de aanvraag kan opstellen en indienen via het Omgevingsloket / DSO.

Hoe vaak een plan besproken wordt en in welk stadium van een idee dat gebeurt, is aan de casemanager en de initiatiefnemer. In de praktijk blijkt dat het goed is om al in een zo vroeg mogelijk stadium advies te krijgen en een integrale afweging te maken. Daarmee worden ideeën beter en haalbaarder.

Zo werkt de Omgevingstafel


Wat is het resultaat van de Omgevingstafel?

Bespreking aan de Omgevingstafel betekent dat een initiatief door alle adviseurs en experts tegelijk wordt besproken. Aan tafel worden direct vragen gesteld over het initiatief maar ook over de adviezen. Deze dialoog leidt tot een beter begrip van zowel het initiatief als de technische en juridische randvoorwaarden die adviseurs en experts meegeven. Hierdoor is het mogelijk sneller tot een uitvoerbaar plan te komen.

Het tastbare eindresultaat is de bundeling van de beknopte adviezen. Afhankelijk van het stadium waarin een initiatief zich bevindt zal dit een globaal advies zijn met aandachtspunten en acties of een meer uitgebreide beoordeling en advies. Daarbij wordt altijd geprobeerd in het gesprek onderscheid te maken in wat nodig is om het plan haalbaar te maken en wat gewenst kan zijn om het initiatief nog beter te maken.

Vervolgens is het aan de casemanagers om in overleg met de initiatiefnemer de vervolgacties en uitwerking van de adviezen te bepalen, met als einddoel een haalbaar plan!

Cookie-instellingen