Omgevingstafel TwenteVoor Twentse casemanagers

Adviseurs

Bij de behandeling van initiatieven draait de dialoog natuurlijk om de adviezen van onze ketenpartners. Dit is een vaste groep specialisten en adviseurs van de provincie, de Veiligheidsregio Twente, GGD, OD Twente en Het Oversticht.

Afhankelijk van de initiatieven kan het team worden aangevuld met extra disciplines. De regie hierop ligt in eerste instantie bij het bevoegd gezag om aan te geven welke adviezen nodig zijn. Maar de omgevingstafel kan hier vanzelfsprekend ook graag in adviseren.

Wij stellen onze vaste adviseurs graag aan u voor:

Veiligheidsregio Twente

Wie zijn wij

Brandweer Twente en de GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) zijn onderdeel van de Veiligheidsregio Twente en nemen deel aan de Omgevingstafel Twente.

Wat is onze bijdrage

Brandweer Twente richt zich voornamelijk op een fysiek veilige leefomgeving, waarbij gestreefd wordt om incidenten zo veel mogelijk te voorkomen en de mogelijke effecten worden beperkt (bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid). Dit geldt zowel voor gebieds- als objectniveau. Daarnaast adviseren wij tijdens omgevingstafels op de bereikbaarheid & bluswatervoorzieningen, de brandveiligheid van objecten (zowel bouw als milieu), natuurbrandrisico en de energietransitie.

Vanuit de GHOR wordt voornamelijk geadviseerd over het waarborgen van de zorgcontinuïteit en de geneeskundige hulpverlening, waaronder de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de ambulance, het borgen van de beschikbare zorgcapaciteit en de toetsing van de risico’s van de fysieke leefomgeving aan de draagkracht van de witte keten.

 
 

 

Het Oversticht

Wie zijn wij


Wij zijn van de omgeving, Met onder meer welstand- en monumentenadvisering aan gemeenten, werken wij aan kwaliteit voor gebouwen en plekken in onze leefomgeving. 

Wat is onze bijdrage


Wij adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit in brede zin. Naast het toetsen van plannen aan het welstandsbeleid van een gemeente, ondersteunen wij gemeenten waar nodig op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, archeologie en monumentenzorg. We zetten ons vol overgave in zodat elk initiatief ook echt bijdraagt aan de mooiste leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. 

 

 

 

GGD Twente

Wie zijn wij

Wij vertegenwoordigen de GGD Twente aan de omgevingstafel. 

Wat is onze bijdrage

Wij adviseren over een gezonde (inrichting van de) leefomgeving. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn, en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is. Een gezonde inrichting van de leefomgeving beschermt en bevordert de gezondheid. Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving, en waarover wij adviseren, zijn heel in het kort een goede milieukwaliteit (zoals lucht, geluid, bodem), klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast), een goede toegang tot voorzieningen, uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen) en elkaar ontmoeten. 

 

 

 

Omgevingsdienst Twente

Wie zijn wij

Wij geven de gemeenten en de provincie advies over milieuaspecten aan de omgevingstafel. 

Wat is onze bijdrage

Wij adviseren op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid et cetera. Daarmee willen wij mede zorgdragen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

 

 

 

Waterschap

Wie zijn wij

 

Wat is onze bijdrage

 

 

 

 

Provincie Overijssel

Wie zijn wij

Vanuit provincie Overijssel nemen de accounthouders ruimte deel aan de Omgevingstafel.

 

 

Wat is onze bijdrage

Wij geven advies op initiatieven waarbij we aan de ‘voorkant’ toetsen of het past binnen het Provinciaal beleid. Daarnaast kijken we bij een initiatief ook naar mogelijke koppelkansen ten aanzien van de verschillende bestaande provinciale programma’s bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen